Sobota, 23 styczeń 2021 
Imieniny:

Statut

STATUT

Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

W Grodkowie

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1.Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie zwany dalej „ Zarządem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2.Siedziba Zarządu znajduje się przy ul. Powstańców Śl. 24 w Grodkowie.

3. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

4. Zarząd używa podłużnej pieczątki zawierającej nazwę i adres Zarządu.

5. Zarząd używa skrótu swojej nazwy – „GZSZiP” oraz loga, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o placówkach oświatowych rozumie się przez to

1) publiczny zespół szkół, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków,

2) żłobki, które prowadzi gmina Grodków.

 

Rozdział 2.

Organizacja i zarządzanie Zarządem

 

§ 3.1. Zarządem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Zarządu.

  1. Dyrektor Zarządu działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza gminy Grodków, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zarządu i ponosi za nie odpowiedzialność.
  2. W czasie nieobecności dyrektora pracą Zarządu kieruje zastępca dyrektora, a w przypadku ich nieobecności osoba wyznaczona przez dyrektora lub zastępcę dyrektora  po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Grodkowa.
  3. Do dyrektora oraz pracowników Zarządu mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§ 4. Organizację wewnętrzną, w tym szczegółowy opis zadań i strukturę Zarządu określi dyrektor Zarządu w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 

Rozdział 3.

Przedmiot działalności i zadania Zarządu

 

§ 5. Przedmiotem działania Zarządu jest :

1)  obsługa finansowo-księgowa i administracyjna placówek oświatowych,

2)  nadzór nad efektywnością i celowością wydatkowania powierzonych środków

w szczególności w zakresie wskazanym w §6.

§ 6. Do podstawowych zadań Zarządu z zakresu wskazanego w § 5 należy:

1) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań oświatowych będących w kompetencji organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty,

2) realizacja zadań związanych z regulacją funkcjonowania systemu oświaty w tym:

a) przygotowywanie projektów: sieci placówek oświatowych i granic obwodów szkół,

b) koordynacja i nadzór nad organizacją pracy placówek oświatowych, w tym kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

c) opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez placówki oświatowe i Zarząd,

3)prowadzenie księgowości obsługiwanych placówek oświatowych, w tym rozliczanie wydatkowanych środków z budżetu gminy, dotacji celowych i z innych źródeł zewnętrznych,

4)sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz opracowywanie opisowych analiz wykonania budżetu oświaty,

5)coroczne przygotowywanie projektu planu finansowego budżetu w części dotyczącej działalności oświatowej na podstawie projektów planów finansowych przedstawionych przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,

6)naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w Zarządzie i  w  obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,

7) rozliczanie kosztów delegacji służbowych, szkoleń i samokształcenia kierowanego, wszystkich pracowników zatrudnionych w Zarządzie i obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,

8)koordynacja i realizacja działań w zakresie BHP Zarządu i w obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

9)działalność doradcza oraz pomoc dyrektorom w realizacji remontów bieżących w placówkach oświatowych,

10) udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej dyrektorom placówek oświatowych,

11)  tworzenie sprzyjającego klimatu oraz udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej dyrektorom placówek oświatowych w zakresie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,

12) obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie ustalonym w umowie pomiędzy Zarządem, a kasą,

13) administrowanie zakładowym funduszem socjalnym dla pracowników Zarządu oraz pracowników placówek oświatowych, które zawarły porozumienie z GZSZiP,  

14) Zarząd realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych palcówek oświatowych, dbając o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz efektywne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi, w tym prawidłowe dysponowanie przez placówki oświatowe przyznanymi środkami budżetowymi i pozabudżetowymi pochodzącymi z innych źródeł zewnętrznych, a także prawidłowe gospodarowanie mieniem.

15) naliczanie dotacji dla placówek oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy, prowadzonych przez podmioty inne niż Jednostka Samorządu Terytorialnego oraz kontrola prawidłowości jej wykorzystania,

16) prowadzenie rejestru placówek niepublicznych oraz całokształtu spraw z tym związanych,

17) prowadzenie ewidencji żłobków i klubów dziecięcych oraz nadzór nad tymi podmiotami,

18) realizacja zadań związanych z dowozem uczniów do placówek oświatowych,

19) prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi w posiadaniu Zarządu,

20) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

21) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

22) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych,

23) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej (stypendia, zasiłki losowe) dla uczniów,

24) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty,

25) realizacja innych zadań określonych przepisami prawa,

26) współpraca z instytucjami i organizacjami w sektorze oświaty, w tym z Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi,

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Zarządu

 

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany na podstawie planu finansowego budżetu gminy Grodków, zwany planem finansowym jednostki.

  1. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.
  2. Zasady gospodarki finansowej Zarządu regulują w szczególności: ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
  3. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla samorządowej jednostki budżetowej planem kont oraz sporządza określone przepisami prawa sprawozdania budżetowe i finansowe.
  4. Zarząd zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę Grodków oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
  5. Dyrektor Zarządu zapewnia nadzór i kontrolę zarządczą jednostki.

 

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

§ 8. Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

 

§ 9.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy  powszechnie obowiązujące.

 

§ 10. Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie.

 

§ 11. Statut Zarządu podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2012-09-06 10:28:00
Wyświetl historię zmian »

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2021-01-20 12:35:55
  • Licznik odwiedzin: 4144801