Poniedziałek, 26 październik 2020 
Imieniny:

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych środków transportu.

       

>> OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA<<

 

 

 

 

 

    Grodków 16.03.2017r                                                       

GZSziP.241.3.2017

 

 

                                                                       Ogłoszenie

                                             o sprzedaży zbędnych środków trwałych

 

Gminny Zarząd Szkół i przedszkoli w Grodkowie działając na podstawie § 8 ust.2 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego ( Dz. U. Nr. 114 poz.761) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, będącego jego własnością.

1.Sprzedający

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

ul. Powstańców Śl. 24

49-200 Grodków

Tel. 77-415-55-69 fax.77-415-70-80  mail. spajak@gzszip.grodkow.pl

2. Przedmiot  sprzedaży 

L.p

Nazwa, marka i typ pojazdu

Rok budowy pojazdu

NR. Rej.

Ilość miejsc

Nr. nadwozia

Wskazanie drogomierza w  km.

Data ważności badania technicznego

Cena wywoławcza brutto

1.

 CITROEN       Berlingo

2001

OB. 13417

5

VF7MFWJyB65620347

239077

10.10.2017

900 zł.

2.

Autobus Autosan H-10-11-01

1988

OB.

19487

48/16

140001

275003

brak

5000 zł.

 

3. Miejsce i termin w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku ruchomego

Pojazdy  można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dni robocze w godzinach od 1000 do 1300 na terenie bazy autobusowej w Grodkowie

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl.24  w terminie do dnia 30.03.2017 r. do godziny 1000

5. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2017 roku o godz. 1100  w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli  przy ul. Powstańców Śl. 24 w Grodkowie.

Otwarcie ofert jest jawne i  mogą w nim uczestniczyć  zainteresowane strony. 

6. Informacje dotyczące wadium

- warunkiem przystąpienia do przetargu  będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wniesione w pieniądzu na rachunek sprzedającego najpóźniej  w dniu składania ofert do godz. 900 (z wpisanym tytułem wpłaty „Wadium na zakup pojazdu (wybrany przez oferenta)”

- wadium należy wpłacić na konto 13 1020 3668 0000 5802 0118 6527 PKO BP oddział w Grodkowie.

- wadium wniesione przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania nie póżniej niż w ciągu 7 dni .

- kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do formularza oferty.

- wadium złożone przez oferenta którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny.

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku oferenta którego oferta została wybrana a następnie uchylił się od zawarcia umowy.

7. Wymagania dotyczące składanych ofert

- oferta pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej  i powinna zawierać.

1) Imię i nazwisko oferenta  a w przypadku firmy  nazwę firmy, dokładny adres  NIP, Regon oraz dane do kontaktu  telefon, fax, adres poczty elektronicznej – jeżeli posiada.

2) oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz sposób jej zapłaty.

3) oświadczenie  oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego postępowania jak również ze stanem technicznym pojazdów i co do nich zastrzeżeń nie wnosi.

4) zaparafowany wzór umowy.

5)Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie opatrzonej adresem sprzedającego oraz dopiskiem „oferta na zakup pojazdu (wybrany przez oferenta)” nie otwierać przed 30.03.2017 r.

6) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

8. Inne informacje

- ze złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną za pojazd objętym przetargiem, nie niższą niż wywoławcza.

- złożone oferty nie podlegają  wyjaśnieniom i nie mogą być przedmiotem negocjacji.

- oferty niekompletne złożone po terminie lub w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

- w przypadku złożenia ofert na dany pojazd w jednakowej cenie, pomiędzy tymi  oferentami  zostanie przeprowadzona  aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaoferowana przez tych oferentów.

- o terminie ewentualnej aukcji,  sposobie jej przeprowadzenia zainteresowani oferenci zostaną powiadomieni odrębnie

- sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez podania przyczyn.

- osoba upoważniona do kontaktu z oferentami  - Stanisław Pająk tel. 77-415-55-69 w godzinach 800 do 1400

9. Zawarcie umowy

-zawarcie umowy nastąpi po wybraniu przez sprzedającego najkorzystniejszej oferty.

- wybrany oferent zapłaci cenę nabycia pojazdu po wybraniu oferty nie póżniej niż 7 dni po zakończeniu postępowania.

- wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

- sprzedający zastrzega sobie prawo  własności pojazdu do czasu zapłaty przez kupującego ceny nabycia.

- wszystkie koszty związane z nabyciem  pojazdu ponosi w całości kupujący.

- do zawieranej  umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2020-10-26 13:57:45
  • Licznik odwiedzin: 4055173