Sobota, 9 grudnia 2023 
Imieniny:

Statut

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/338/18

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 21 lutego 2018 r.

  

STATUT

GMINNEGO ZARZĄDU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W
GRODKOWIE


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie zwany dalej „Zarządem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

 1.  Siedziba Zarządu znajduje się przy ul. Powstańców Śl. 24 w Grodkowie.
 2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
 3. Zarząd używa podłużnej pieczątki zawierającej nazwę i adres Zarządu.
 1. Zarząd używa skrótu swojej nazwy – „GZSziP”.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o obsługiwanych jednostkach lub placówkach oświatowych rozumie się przez to:

1)    szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków,

2)    żłobki, które prowadzi gmina Grodków.

 

 

Rozdział 2

Organizacja i zarządzanie Zarządem

 

§ 3.1. Zarządem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zarządu.

 1. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zarządu jest Burmistrz Grodkowa, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.
 2. Dyrektor Zarządu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora
  i głównego księgowego.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora pracą Zarządu kieruje zastępca dyrektora,
  a w przypadku ich nieobecności osoba wyznaczona przez Dyrektora lub zastępcę dyrektora po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Grodkowa.
 1. Do Dyrektora oraz pracowników Zarządu mają zastosowanie przepisy ustawy
  o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy.

§ 4. Strukturę organizacyjną Zarządu oraz szczegółowy zakres zadań poszczególnych działów określa Regulamin organizacyjny przygotowany przez Dyrektora Zarządu
i zatwierdzony przez Burmistrza Grodkowa.

 

 

Rozdział 3

Przedmiot działalności i zadania Zarządu

 

§ 5.1. Przedmiotem działania Zarządu jest:

1)    prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej i finansowo – księgowej obsługiwanych jednostek,

 

 

2)         prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

3)         przygotowanie projektów sieci placówek oświatowych i granic ich obwodów,

4)         prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi w posiadaniu Zarządu
w zakresie ustalonym przez Burmistrza Grodkowa,

5)         organizacja dowozu uczniów oraz posiłków,

6)         obsługa administracyjna kadr dyrektorów obsługiwanych jednostek,

7)         prowadzenie obsługi kadrowej pracowników przedszkoli jednooddziałowych,

8)         opracowywanie sprawozdań z dotacji celowych, funduszy i rządowych programów z zakresu oświaty oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

9)         naliczanie dotacji przekazywanych przez Gminę Grodków dla placówek oświatowych, żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,

10)      prowadzenie całokształtu spraw związanych z rejestrem placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,

11)       prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,

12)      weryfikacja pod kątem poprawności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów arkuszy organizacji oraz zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji obsługiwanych jednostek, 

13)      administracyjna obsługa awansów zawodowych nauczycieli,

14)      administracyjna obsługa procedur związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych,

15)      prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora w obsługiwanych jednostkach,

16)      prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

17)      prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

18)      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

19)      administracyjna obsługa zadania jednostki samorządu terytorialnego związanego z funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

20)      obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Zarządu,

21)      administrowanie zakładowym funduszem socjalnym dla pracowników Zarządu oraz pracowników obsługiwanych jednostek na podstawie zawartego porozumienia,

22)       scalanie, weryfikacja oraz przekazywanie upoważnionym podmiotom danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej,

23)      opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu prowadzonych spraw,

24)      opracowywanie danych do analiz i sprawozdań dotyczących informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,

25)      prowadzenie spraw związanych z kontrolą spełniania realizacji obowiązku nauki,

26)      monitorowanie wysokości i opracowanie sprawozdania dotyczącego średnich wynagrodzeń nauczycieli osiąganych przez nauczycieli zatrudnionych
w obsługiwanych jednostkach,

27)      realizacja innych zadań określonych przepisami prawa.

 1. Zarząd realizuje swoje zadania we współpracy z dyrektorami obsługiwanych jednostek.

§ 6.1. Do zadań finansowo – księgowych Zarządu jako jednostki obsługującej wobec obsługiwanych jednostek należą:

1)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,

2)     prowadzenie ksiąg rachunkowych,

3)     gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – księgowej,

4)     prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszy socjalnych,

5)     rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych obsługiwanych jednostek,

6)     sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

7)     współdziałanie z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie opracowywania planów finansowych,

8)     prowadzenie obsługi finansowo – księgowej rachunków bankowych obsługiwanych jednostek,

9)     rozliczanie należnych wynagrodzeń pracownikom obsługiwanych jednostek na podstawie dostarczonych dokumentów,

10)    odprowadzanie z wynagrodzeń pracownikom obsługiwanych jednostek należnych obligatoryjnie składek, potrąceń i należności,

11)   wystawianie zaświadczeń o dochodach z tytułu zatrudnienia w danej jednostce,

12)   zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego nowo zatrudnionych pracowników oraz ich wyrejestrowanie po ustaniu stosunku pracy,

13)   sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS pracowników obsługiwanych jednostek,

14)   sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych pracowników obsługiwanych jednostek,

15)   prowadzenie ewidencji danych pracowników obsługiwanych jednostek.

 1. Zarząd jako jednostka obsługująca zapewnia dla obsługiwanych jednostek realizację zadań głównego księgowego przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. Ustala się następujący zakres zadań administracyjnych  i organizacyjnych Zarządu jako jednostki obsługującej wobec obsługiwanych jednostek:

1)     koordynacja działań i organizacja etapów gminnych konkursów przedmiotowych,

2)    organizowanie wsparcia w zakresie BHP,

3)    doradztwo w zakresie realizacji remontów bieżących w obsługiwanych jednostkach,

4)    organizowanie doradztwa zawodowego nauczycieli w obsługiwanych jednostkach.

 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Zarządu

 

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany na podstawie planu finansowego budżetu gminy Grodków, zwany planem finansowym jednostki.

 1. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Zasady gospodarki finansowej Zarządu regulują w szczególności: ustawa o finansach publicznych i ustawa        o rachunkowości oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
 3. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla samorządowej jednostki budżetowej planem kont oraz sporządza określone przepisami prawa sprawozdania budżetowe i finansowe.
 4. Zarząd zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę Grodków oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
 5. Dyrektor Zarządu zapewnia nadzór i kontrolę zarządczą jednostki.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

                                    

§ 8.  Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 10.  Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie.

 

§ 11. Statut Zarządu podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-02-22 10:28:00
Wyświetl historię zmian »

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
e-mail: 
sekretariat.gzszip.grodkow.pl

   
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP
tel.:  77 415 53 61
fax:  77 415 70 80
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2023-12-08 07:46:31
 • Licznik odwiedzin: 8113616