Sobota, 9 grudnia 2023 
Imieniny:

Młodociani

  Informacja

  DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

  Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

  Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie:

  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

  Uwaga

  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Grodków, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Grodkowa, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia
  2. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa art.122 ust.2,3,5 ww.ustawy  - Prawo Oświatowe wynosi:

  1)      w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

  2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

  2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

   3.Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

  Termin składania dokumentów

  Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
   • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
   • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
    • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
    • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
    • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
     o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

  Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

  Podstawa prawna

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
  • art. 37  ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010z późń.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.
    w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r.  poz. 391);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn.zm.).

  Miejsce załatwienia sprawy

   

  Dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Grodków przy ulicy Warszawskiej 29 (biuro obsługi klienta), lub w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl. 24 (parter), tel. 77 415 5361.

   

   

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

  w Grodkowie

  ul. Powstańców Śląskich 24
  49-200 Grodków
  e-mail: 
  sekretariat.gzszip.grodkow.pl

     
  adres skrytki ePUAP:
  /gzszip/SkrytkaESP
  tel.:  77 415 53 61
  fax:  77 415 70 80
   Godziny pracy
   Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2023-12-08 07:46:31
  • Licznik odwiedzin: 8113679