Poniedziałek, 26 październik 2020 
Imieniny:

Statut

Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Grodkowie
Nr XXI/161/12
z dnia 26 września 2012 r.


S T A T U T

Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie zwany dalej „ Zarządem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

 1. Siedziba Zarządu znajduje się przy ul. Powstańców Śl. 24 w Grodkowie.
 2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
 3. Zarząd używa podłużnej pieczątki zawierającej nazwę i adres Zarządu.
 4. Zarząd używa skrótu swojej nazwy – „GZSZiP” oraz loga, którego wzór stanowi załącznik Nr1 do niniejszego Statutu.

 

§ 2 Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o placówkach oświatowych rozumie się przez to:

 

1)      publiczny zespół szkół, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków

2)      żłobki, które prowadzi gmina Grodków.

 

 

Rozdział II

Organizacja i zarządzanie Zarządem

 

§ 3. 1. Zarządem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Zarządu.

 1. Dyrektor Zarządu działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza gminy Grodków, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zarządu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. W czasie nieobecności dyrektora pracą Zarządu kieruje zastępca dyrektora,a w przypadku ich nieobecności osoba wyznaczona przez dyrektora lub zastepcę dyrektora po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Grodkowa.
 3. Do dyrektora oraz pracowników Zarządu mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

§ 4.  Organizację wewnętrzną, w tym szczegółowy opis zadań i strukturę organizacyjną Zarządu określi dyrektor Zarządu w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 

 

Rozdział III

Przedmiot działalności i zadania Zarządu

 

§ 5  Przedmiotem działania Zarządu jest :

 

1)    obsługa finansowo - księgowa i administracyjna placówek oświatowych.

2)    nadzór nad efektywnością i celowością wydatkowania powierzonych środków

w szczególności w zakresie wskazanym w §6.

 

§ 6  Do podstawowych zadań Zarządu z zakresu wskazanego w § 5 należy:

 

1) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań oświatowych będących w kompetencji organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty,

2)  realizacja zadań związanych z regulacją funkcjonowania systemu oświaty w tym:

a)  przygotowywanie projektów: sieci placówek oświatowych i granic obwodów szkół;

b)  koordynacja i nadzór nad organizacją pracy placówek oświatowych, w tym kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

c) opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez placówki oświatowe i Zarząd,

3) prowadzenie księgowości obsługiwanych placówek oświatowych, w tym rozliczanie wydatkowanych środków z budżetu gminy, dotacji celowych i z innych źródeł zewnętrznych,

4) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz opracowywanie opisowych analiz wykonania budżetu oświaty;

5) coroczne przygotowywanie projektu planu finansowego budżetu w części dotyczącej działalności oświatowej na podstawie projektów planów finansowych przedstawionych przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,

6) naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w Zarządzie i  w  obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym dyrektorów, nauczycieli oraz  pracowników obsługi i administracji,

7) rozliczanie kosztów delegacji służbowych, szkoleń i samokształcenia kierowanego, wszystkich pracowników zatrudnionych w Zarządzie i obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,

8) koordynacja i realizacja działań w zakresie BHP Zarządu i w obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

9)   działalność doradcza oraz pomoc dyrektorom w realizacji remontów bieżących w placówkach oświatowych,

10)  udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej dyrektorom placówek oświatowych,

11)  tworzenie sprzyjającego klimatu oraz udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej dyrektorom placówek oświatowych w zakresie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,

12)  obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie ustalonym w umowie pomiędzy Zarządem a kasą,

13)   administrowanie zakładowym funduszem socjalnym dla pracowników Zarządu oraz pracowników placówek oświatowych, które zawarły porozumienie z GZSziP,  

14)  Zarząd realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych palcówek oświatowych, dbając o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz efektywne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi, w tym prawidłowe dysponowanie przez placówki oświatowe przyznanymi środkami budżetowymi i pozabudżetowymi pochodzącymi z innych źródeł zewnętrznych, a także prawidłowe gospodarowanie mieniem.

15)  naliczanie dotacji dla placówek oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy, prowadzonych przez podmioty inne niż Jednostka Samorządu Terytorialnego oraz kontrola prawidłowości jej wykorzystania,

16)  prowadzenie rejestru placówek niepublicznych oraz całokształtu spraw z tym związanych ,

17)  prowadzenie ewidencji żłobków i klubów dziecięcych oraz nadzór nad tymi podmiotami,

18)   realizacja zadań związanych z dowozem uczniów do placówek oświatowych,

19)  prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi w posiadaniu Zarządu,

20)  prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

21)  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

22)  prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych,

23)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej (stypendia, zasiłki losowe) dla uczniów,

24)  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty,

25)  realizacja innych zadań określonych przepisami prawa,

26)  współpraca z instytucjami i organizacjami w sektorze oświaty, w tym z Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi,

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Zarządu

 

§ 7.  1. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany na podstawie planu finansowego budżetu gminy Grodków, zwany planem finansowym jednostki.

 1. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Zasady gospodarki finansowej Zarządu regulują w szczególności: ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
 3. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla samorządowej jednostki budżetowej planem kont oraz sporządza określone przepisami prawa sprawozdania budżetowe i finansowe.
 4. Zarząd zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę Grodków oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
 5. Dyrektor Zarządu zapewnia nadzór i kontrolę zarządczą jednostki.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

 § 8 Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

 

 § 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

  §10  Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie.

 

  § 11  Statut Zarządu podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2020-10-26 13:57:45
 • Licznik odwiedzin: 4055161