Czwartek, 28 wrzenia 2023 
Imieniny:

Opieka nad dziećmi do lat 3

Ĺťłobek Publiczny w Grodkowie


��obek Publiczny w Grodkowie
ul. Ko�ciuszki 4,

tel.: 77 415 47 50

 
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej: www.zp.grodkow.pl

Instytucja Opieki nad dziećmi do lat 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3*

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j.

w szczególności przez:


1.-zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2.-zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;


3.-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

  • istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;
  • istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;
  • rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu
3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz.275 ze zm.), kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.

 

*Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Procedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Procedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457).

Informacje ogólne:

  • Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;
  • Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Grodkowa;
  • Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie
  • Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Zasady dokonywania wpisu do Rejestru:

1. Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy składa stosowny wniosek o wpis do Rejestru.

2. W celu sprawdzenia zgodności danych, Burmistrz Grodkowa może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

W związku z powyższym wraz z wnioskiem podmiot przedstawia do wglądu:

- dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

- w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33, lub składa jego kopię,

- odpis z odpowiedniego rejestru – dotyczy podmiotów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

- opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standardów lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy,

- opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotyczącą standardów lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy.

3. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

4. Burmistrz Grodkowa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

5. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot będzie podlegać nadzorowi Burmistrza Grodkowa, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka lub klubu dziecięcego.

6. W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Grodkowa odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

1. Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

2. Po otrzymaniu informacji Burmistrz Grodkowa dokonuje zmian w Rejestrze oraz wydaje zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

3. Zmiany w Rejestrze są zwolnione z opłaty.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

1. Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

  • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Wykreślenie z Rejestru jest zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o zmianę, informację o zmianie danych zawartych w rejestrze) składać należy do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24.

2. Informacji dotyczących zasad rejestracji oraz składania wniosków o wpis do Rejestru udziela pracownik Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, tel. 77 415 5361.

Opłata za wpis do rejestru.

1. Wysokość opłaty (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr IX/61/11  z dnia 1 czerwca 2011 roku) stanowi 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Sposób wniesienia opłaty:

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29;

lub

  • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków:

                                     PKO BP 30 1020 3668 0000 5202 0015 7248

      z dopiskiem: „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
e-mail: 
sekretariat.gzszip.grodkow.pl

   
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP
tel.:  77 415 53 61
fax:  77 415 70 80
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2023-09-21 07:49:44
  • Licznik odwiedzin: 7831566