Strategia rozwoju oświaty

STRATEGIA

ROZWOJU OŚWIATY GMINY GRODKÓW

NA LATA 2021- 2025

 

WSTĘP

Jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez Gminę jako jednostki samorządu terytorialnego jest prowadzenie oświaty, a edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego.

Bardzo ważnym dla gminy jest określenie kierunków rozwoju oświaty, mających na celu uzyskanie zadowolenia wszystkich podmiotów edukacji – dziecka na poziomie żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ucznia, rodzica i nauczyciela.

Zadania z zakresu oświaty nałożone na gminy powinny być realizowane w sposób zaplanowany, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich podmiotów wymienionych powyżej i możliwości finansowych gminy.

Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Grodków na lata 2021 – 2025 stanowi podstawę do prowadzenia realnej polityki oświatowej odpowiadającej wymaganiom współczesnych czasów oraz zapewniającej właściwy poziom i efektywność kształcenia.  

 

W celu opracowania Strategii Rozwoju Oświaty Burmistrz Grodkowa powołał zespół w składzie:

 1. Waldemar Wójcicki – Zastępca Burmistrza Grodkowa – przewodniczący zespołu,
 2. Zdzisław Pałka – Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie – wiceprzewodniczący zespołu,
 3. Jolanta Szuchta – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej – członek zespołu,
 4. Janina Pędziwiatr – Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli                        w Grodkowie – członek zespołu,
 5. Elżbieta Siubiś– Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej – członek zespołu.

 

WIZJA I MISJA OŚWIATY W GMINIE GRODKÓW

 

MISJA

Skutecznie, efektywnie i profesjonalnie zarządzana oświata gwarantemnowoczesnej i wszechstronnej edukacji dla każdego dziecka.

 

WIZJA

1)     Baza materialna jednostek oświatowych spełniająca wymogi kształcenia na wysokim poziomie stosownie do możliwości gminy, zarówno pod względem  infrastruktury, jak i wyposażenia.

2)     Kadra pedagogiczna i opiekuńcza kompetentna w pełni przygotowana do nowoczesnego kształcenia, zaangażowana w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych, uczestnicząca aktywnie w doskonaleniu zawodowym.

3)     Organizacja i zarządzanie oświatą w gminie oparte na planowym i profesjonalnym działaniu ukierunkowanym na wysoką jakość nauczania i wychowania, skuteczną i nowoczesną edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz wymagań rynku pracy.

 

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Polityka oświatowa Gminy Grodków realizowana będzie w obszarach określonych poprzez cele strategiczne:

1)     Upowszechnienie dostępności do instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3                         i stworzenie warunków do optymalnego rozwoju dzieciom.

2)     Upowszechnienie dostępności do edukacji przedszkolnej i stworzenie warunków do optymalnego rozwoju dzieciom.

3)     Poprawa jakości i efektywności kształcenia w jednostkach systemu oświaty.

4)     Wzmocnienie roli opiekuńczo-wychowawczej.

5)     Rozwój bazy oświatowej.

6)     Optymalizacja zarządzania oświatą i instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do tak sformułowanych celów strategicznych wytyczono podobszary ujęte jako cele operacyjne wraz z proponowanymi zadaniami przewidzianymi do realizacji, co obrazuje poniższe zestawienie:

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Zadania

Upowszechnienie dostępności  do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Stworzenie możliwości zapewnienia miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi                       w wieku do lat 3 dzieciom zainteresowanych rodziców

1)      Prowadzenie polityki samorządu w kierunku otwarcia drugiego  żłobka w mieście celem zwiększenia dostępności tych instytucji opieki.

2)      Dofinansowanie innych podmiotów prowadzących działania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3.

3)      Utrzymanie dotychczasowego finansowania instytucji opieki już istniejących.

Podjęcie działań wspierających  instytucje opieki   

1)      Zwiększenie dostępności poprzez aplikowanie do programu MALUCH+ celem uzyskania dofinasowania:

 • na funkcjonowanie istniejących miejsc opieki,
 • na tworzenie nowych miejsc opieki.

2)      Współpraca z rodzicami, wykorzystanie ich potencjału.

Doskonalenie funkcji opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej

1)      Podniesienie jakości istniejącej bazy/sal poprzez bieżące remonty.

2)      Systematyczne wyposażanie sal/placu zabaw w zabawki spełniające funkcje edukacyjne.

3)      Doskonalenie się personelu opiekuńczego gwarantującego zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej uwzględniającej rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

4)      Wdrażanie rozwiązań umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka.

Upowszechnienie dostępności do edukacji przedszkolnej i stworzenie warunków do optymalnego rozwoju dzieciom

Zapewnienie miejsc                       w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wszystkim dzieciom zainteresowanych rodziców

1)      Kontynuowanie polityki samorządu w zakresie dostępności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dofinansowania innych podmiotów prowadzących działania w zakresie wychowania przedszkolnego.

2)      Utrzymanie dotychczasowego systemu finansowania

Doskonalenie wychowania przedszkolnego

1)      Podniesienie jakości bazy budynku/sal poprzez bieżące remonty.

2)      Wdrażanie nowatorskich rozwiązań, innowacji.

3)      Współpraca z rodzicami, wykorzystanie ich potencjału.

Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne dziecka i rodziny

1)      Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

2)      Opracowywanie zindywidualizowanych programów dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3)      Organizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Podnoszenie kompetencji nauczycieli przedszkoli

1)      Kontynuowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola.

2)      Określenie priorytetów w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli przedszkoli

 

Poprawa jakości i efektywności kształcenia w jednostkach systemu oświaty

Stworzenie systemu doskonalącego jakość pracy w jednostkach oświatowych

1)      Budowanie skutecznego sytemu mierzenia jakości pracy szkół i przedszkoli w gminie.

2)      Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

a)       merytoryczne i metodyczne wsparcie nauczycieli,

b)      prowadzenie poradnictwa dla dzieci i ich rodziców 

Wspieranie rozwoju dzieci                      i młodzieży

1)      Poznanie mocnych stron i jego predyspozycji oraz wskazanie dziedzin rozwoju i uzdolnień.

2)      Organizowanie systemu szkolnych eliminacji do konkursów przedmiotowych, wiedzy i olimpiad celem wychwycenia wszystkich uczniów o dużym potencjale.

3)      Wspieranie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach dających uprawnienia do zwolnienia z zewnętrznych egzaminów i podwyższających wynik egzaminu, a także zachęcanie do udziału w innych konkursach, turniejach, przeglądach, zawodach o zasięgu gminnym i ponadgminnym, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, a także uzupełniających wiedzę.

4)      Promowanie w środowisku lokalnym sukcesów uczniów i nauczycieli.

5)      Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.

6)      Mobilizowanie uczniów do podejmowania dodatkowych działań – praca w Samorządzie Uczniowskim, koła zainteresowań, koła przedmiotowe, wolontariat itp. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

1)      Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów na początkowym etapie kształcenie w szkole i po I etapie edukacyjnym przez pedagoga szkolnego, wychowawców oraz zespół nauczycieli uczących w danej klasie                w celu:

a)       ustalenia kierunku pracy z uczniami,

b)      opracowania i wdrożenia wskazówek i zaleceń                 do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się.

2)      Organizowanie procesu wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce w zakresie poprawy poczucia własnej wartości oraz wzmacniających motywację do nauki.

3)      Przeprowadzenie diagnozy końcoworocznej (maj/czerwiec) w celu:

a)       określenia postępów ucznia w nauce (bezpośrednia obserwacja umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy w celu oceny efektów kształcenia),

b)      sformułowania spostrzeżeń i wniosków do dalszej pracy.

4)      Opracowanie i realizowanie z uczniami Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia

1)      Przeprowadzanie analizy jakościowej i kontekstowej wyników egzaminu zewnętrznego.

2)      Monitorowanie efektów kształcenia uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

3)      Analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (raz               w roku).

Poprawa jakości i efektywności kształcenia w jednostkach systemu oświaty

Działania na rzecz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli

1)      Tworzenie sytemu doskonalenia nauczycieli wspieranego przez samorząd różnego i specyficznego dla każdej szkoły i przedszkola.

2)      Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli                     w obszarach:

a)       kształcenie, wychowanie i dydaktyka;

b)      metodyka nauczania;

c)       kompetencje społeczne;

d)      prawo oświatowe.

3)      Uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

4)      Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej.

Wzmocnienie roli opiekuńczo-wychowawczej

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych uczniów

1)      Wzmocnienie roli i kompetencji Samorządów Uczniowskich w szkołach. 

2)      Promowanie udziału uczniów w działaniach w zakresie wolontariatu.

3)      Aktywne włączanie się w działania Młodzieżowej Rady Miejskiej.

4)      Podejmowanie przez szkoły działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci  i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. 

5)      Uczestniczenie w obchodach gminnych świąt i uroczystości państwowych.

6)       Prezentowanie działań związanych z Patronem Szkoły uczniom, rodzicom, nauczycielom.

Aktywne uczestnictwo w kulturze

1)      Współpracowanie jednostek systemu oświaty z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną.

2)      Włączanie się szkół i przedszkoli do miejskich imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury                 i Rekreacji, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną
i inne.

Propagowanie profilaktyki                    i promocji zdrowia

1)      Współpracowanie z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia profilaktyki szkolnej.

2)      Współpracowanie z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3)      Wzmocnienie roli pedagogów, doradców zawodowych szkolnych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
i rodzicami.

4)       Aktywne uczestnictwo jednostek systemu oświaty                       w programach prozdrowotnych, w tym promujących zdrowe odżywianie.

5)      Udział uczniów w konkursach, turniejach i akacjach propagujących zdrowy styl życia.

6)      Wspieranie działań w zakresie profilaktyki uzależnień, np. realizacja programów, warsztaty, szkolenia, akcje itp.

7)      Rozwój i wzbogacanie oferty dobrze funkcjonujących  stołówek szkolnych i przedszkolnych.

8)      Prowadzenie w szkołach zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Wzmocnienie roli opiekuńczo-wychowawczej

Rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (sport                i rekreacja)

1)      Realizowanie programu rozwoju sportu szkolnego                  w klasach o rozszerzonym profilu sportowym.

2)      Realizowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych - SKS.

3)      Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych charakterze masowym.

4)      Aktywne uczestnictwo szkół w rozgrywkach sportowych  - Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej organizowane przez SKS „OPOLSKIE”.

5)      Popularyzowanie aktywności fizycznej przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz indywidualnego podejścia do ucznia. 

6)      Uczestniczenie szkół w finansowanym przez gminę  projekcie rządowym „Umiem pływać” skierowanym   dla uczniów klas I – III (nauka pływania) koordynowanym przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Opolu.  

Prowadzenie działań z zakresu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

1)      Rozbudowywanie i modernizowanie szkolnych systemów monitoringu.

2)      Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji.

3)       Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy                   o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych  z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

1)      Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, np. Ośrodek Kultury i Rekreacji, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ZHP, Rada Seniorów, LZS i Kluby Sportowe, Młodzieżowa Rada Miejska i inne  w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

2)      Współpraca z organizatorem ZLOTU PTSM „TURYSTYKA I EDUKACJA” – koordynacja wyjazdu nad morze w czasie wakacji na tygodniowy wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół 

3)      Współpraca z Kuratorium Oświaty w Opolu -                    kwalifikacja dzieci i młodzieży ze szkół na nieodpłatny wyjazd na kolonie w czasie wakacji. 

Rozwój bazy oświatowej

Zapewnienie uczniom w szkołach oraz dzieciom w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych możliwości nauki                 i opieki w dobrych warunkach

1)      Podejmowanie działań w zakresie inwestycji oraz modernizacji zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli.

2)      Prowadzenie długofalowej polityki remontowej.

3)      Aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych przez wszystkie podmioty zajmujące się oświatą w gminie.

4)      Zorganizowanie zajęć we wszystkich szkołach w taki sposób, aby zajęcia obowiązkowe kończyły się nie później niż o godz. 1530.

5)      Podtrzymanie dobrych praktyk związanych z dowozami dzieci i uczniów do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

6)      Poszukiwanie źródeł finansowania z przeznaczeniem na odnawianie środków transportu  do dowozu dzieci i młodzieży.

7)      Tworzenie oraz modernizacja przystanków autobusowych.

Rozwój bazy oświatowej

Rozbudowa i modernizacja bazy infrastrukturalnej jednostek systemu oświaty

1)      Modernizacja i przebudowa budynku po byłym gimnazjum  w mieście na przedszkole.

2)      Termomodernizacja budynków oświatowych.

3)      Wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na ekologiczne urządzenia grzewcze wraz z przebudową instalacji grzewczych w obiektach.

4)      Dostosowanie budynków oświatowych do obniżania kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, np. instalacje fotowoltaiczne i inne.

5)      Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów osób niepełnosprawnych.

6)      Modernizacja i racjonalizacja sieci stołówek szkolnych   i przedszkolnych.

7)      Modernizacja parkingów przyszkolnych i przedszkolnych – dostosowanie ich do potrzeb pracowników i rodziców.

8)      Włączanie obiektów oświatowych do systemu Internetu światłowodowego.

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

1)      Poprawa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżące remonty).

2)      Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Lipowej i w Kopicach.

3)      Budowa boiska szkolnego przy PSP Nr 1 w Grodkowie.

4)      Wyposażanie sal gimnastycznych i boisk szkolnych                   w nowoczesny, zapewniający bezpieczne warunki ćwiczeń sprzęt.

5)      Tworzenie i modernizacja oraz wyposażanie w sprzęt istniejących szkolnych i przedszkolnych placów zabaw.

Podnoszenie standardów bazy dydaktycznej jednostek oświatowych

1)      Analizowanie stanu wyposażenia szkół i przedszkoli                 w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

2)      Opracowanie planu doposażania szkoły/przedszkola     w niezbędne pomoce i wyposażenie oraz wdrażanie go w miarę posiadanych środków.

3)      Sukcesywne doposażanie szkół/przedszkoli w nowoczesny sprzęt oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt i programy multimedialne.

4)      Systematyczna modernizacja i wymiana sprzętu informatycznego w szkołach.

Optymalizacja zarządzania oświatą i instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Informatyzacja procesów zarządzania oświatą

1)      Wdrażanie programów informatycznych usprawniających zarządzanie – księgowość i kadry.

2)      Wdrażanie programów informatycznych usprawniających dokumentowanie pracy szkoły – wprowadzanie sukcesywnie dzienników elektronicznych w szkołach jako jedynej formy dokumentacji

Wspieranie doskonalenia kompetencji kadry zarządzającej oraz pracowników administracji i obsługi

1)      Doskonalenie kadry kierowniczej szkół i przedszkoli         ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania zasobami ludzkimi.

2)      Doskonalenie pracowników administracji szkół, przedszkoli i GZSziP ze szczególnym uwzględnieniem obsługi programu VULCAN – płace i finanse    

Optymalizacja zarządzania oświatą i instytucjami opieki nad dziećmi 

   w wieku do lat 3

Wdrożenie mechanizmów umożliwiających właściwe wykorzystanie środków publicznych

1)      Monitorowanie kosztów i efektywności wykorzystywanych środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i koszty osobowe pracowników szkół, przedszkoli, żłobka i GZSziP.

2)      Monitoring zatrudnienia administracji i obsługi szkół, przedszkoli, żłobka, GZSziP.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych z środków unijnych, krajowych oraz prywatnych źródeł

1)      Zabieganie o pozyskanie środków na adaptację budynku po byłym gimnazjum na utworzenie drugiego przedszkola publicznego w mieście.

2)      Zabieganie o pozyskanie środków na adaptację budynku po byłym przedszkolu na utworzenie drugiego żłobka publicznego w mieście.

3)      Zabieganie o pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy części subwencji ogólnej na wyposażenie i adaptację pomieszczeń dydaktycznych oraz modernizację budynków dla szkół prowadzonych przez gminę.

4)      Zabieganie o pozyskanie dodatkowych środków poprzez realizację programów, np.

 • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – podłączenie szkół do sieci światłowodowej;
 • Czyste powietrze – wymiana tradycyjnych kotłów co;
 • Posiłek w szkole i w domu – doposażenie, remont stołówek  i jadalni w szkołach podstawowych;
 • Aktywna tablica – doposażenie szkół w interaktywne tablice, projektory, interaktywne monitory dotykowe itp.;
 • Maluch+ skierowany do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • związanych z pozyskaniem energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, np. budowa instalacji fotowoltaicznej.
 • inne programy, w których można pozyskać dodatkowe środki na doposażenie szkół, przedszkoli                   i żłobka.

 

PODSUMOWANIE

 

Realizacja wszystkich wskazanych celów wymaga środków finansowych. Jako źródło należy wskazać subwencję oświatową, dotację, a także dochody własne samorządu. Gmina Grodków, a także wszystkie jednostki oświatowe i żłobek będą zabiegać o pozyskanie środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. 

 

Dobrze funkcjonującymonitoring i ewaluacjaStrategii ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia założonych celów. Prowadzenie systematycznego monitoringu pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożeń związanych z prawidłową i terminową realizacją Strategii, a także umożliwia korektę przyjętych założeń oraz wdrożenie jak najlepszych rozwiązań. 

 

Strategia Rozwoju Oświaty jest dokumentem otwartym, może być uzupełniana o nowe zadania organizacyjne i inwestycyjne.

 

Za wdrażanie, monitorowanie i ocenę realizacji Strategii odpowiedzialny będzie Burmistrz Grodkowa. W pracach związanych z monitorowanie będzie brał udział Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, a także mogą brać udział: Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, Dyrektorzy jednostek oświatowych i żłobka we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości grodkowskiej oświaty.

 
 
Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: b/d